სატურნი: დროის სული

©Kakha Kolkhi, digital paint - "Saturn: Zeitgeist" ("სატურნი: დროის სული")დრო (ქრონოსი, იგივე სატურნი რომაულ მითოლოგიაში) ყველაზე სამართლიანი მსაჯულია ისტორიის, ბოლოს ყველაფრის ერთ წერტილში შემკრები. თუკი დროს ადამიანის სახე ექნებოდა, ასეთად წარმომიდგენია.
-------------------------------------------------------------------

if at the time it would be a human face, I see it like this. Time (chronos, and Saturn in Roman mythology) the fairest judge in the history of mankind. 
------------------------------------------------------------------

si au moment où elle serait un visage humain, je le vois comme ça. Temps (chronos, et Saturne dans la mythologie romaine) le juge le plus juste dans l'histoire de l'humanité.
------------------------------------------------------------------


Comments

Popular Posts